Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van www.perlentrends.de 


Welkom bij de Perlentrends Internet site in het World Wide Web. Gelieve deze site met gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met Perlentrends, hierna te noemen “Perlentrends”, door te lezen. Zodra u browst, deze site bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met deze voorwaarden akkoord bent, verzoeken wij u geen gebruik van deze site te maken. 


Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

Perlentrends beheert en onderhoudt deze site vanuit Enschede. Op (het gebruik van) deze site en alle transacties met Perlentrends is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, ook die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te Enschede, Nederland. Indien u hiermee niet akkoord gaat, maakt u dan alstublieft geen verder gebruik van deze site. Als u vanuit een ander land deze site bezoekt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende lokale regelgeving. Inhoud van de site, eigenaar en gebruiksrestricties 

De informatie op deze site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto’s, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als “inhoud”), zijn auteursrechtelijk beschermd c.q. betreffen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en zijn in beheer van of in licentie verstrekt aan Perlentrends of zijn eigendom van andere eigenaren/rechthebbenden. De naam Perlentrends alsmede het Perlentrends logo zijn handelsmerken van Perlentrends. 


Het is toegestaan om gedeelten van deze site te tonen, kopiëren, distribueren, downloaden en in hard copy te printen teneinde: 

(1) gebruik te maken van deze site als bron van inkoopinformatie, echter uitsluitend indien en voor zover u de site niet wijzigt en u alle (auteursrechtelijke) voorbehouden die in deze site zijn opgenomen respecteert en in de tekst handhaaft. 

(2) een bestelling bij Perlentrends te plaatsen. 


Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met één van de op deze site genoemde gebruiksvoorwaarden of overige bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of her uitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten of merkrechten van Perlentrends opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Perlentrends, ten strengste verboden. 

Behalve in verband met inkoop en bestellingen van artikelen mag niets van de inhoud van deze site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Perlentrends of de betreffende (auteurs)rechthebbende. 


Garantie 

Perlentrends stelt deze site ter beschikking teneinde haar klanten een indruk te geven van de artikelen in haar assortiment. Perlentrends streeft ernaar de informatie op deze site zo actueel mogelijk te houden maar kan niet garanderen dat de informatie op deze site steeds volledig, juist of actueel is. Teneinde u van de meest actuele informatie te kunnen voorzien zal Perlentrends de informatie op deze site omtrent producten en diensten van tijd tot tijd aanpassen. 

Aan de op deze site gepubliceerde informatie kan geen enkele garantie omtrent de aangeboden artikelen worden ontleend.

 Perlentrends geeft geen garanties met betrekking tot de samenstelling, bruikbaarheid en specifieke toepassingsmogelijkheden van de artikelen. Voor vragen op dit gebied kunt u telefonisch, per brief of per e-mail contact opnemen met Perlentrends. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk verder van dienst zijn. 

Perlentrends behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen in de gehanteerde prijzen en voorraad door te voeren. 


Uitsluiting van aansprakelijkheid 

Perlentrends is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) deze site. 

Perlentrends is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard (letsel-, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de bij Perlentrends bestelde artikelen. 


Over onze prijzen 

Prijzen en voorradigheid kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. 


Perlentrends behoudt zich het recht voor om verkoop te beperken, waaronder begrepen het recht om verkoop aan wederverkopers c.q. handelaren te verbieden. Perlentrends is niet aansprakelijk voor eventuele fotografische of typografische fouten. 


Opmerkingen van de gebruiker, feedback en andere door u ter beschikking gestelde informatie 

U gaat ermee akkoord dat alle gegevens, informatie en opmerkingen die u naar deze site stuurt of op andere wijze aan Perlentrends ter beschikking stelt eigendom van Perlentrends worden en blijven. 


valuta-omzetter

Informatie met betrekking tot de valuta-omzetter en/of getoonde prijzen in een valuta anders dan EUR worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Perlentrends kan echter geen garantie bieden met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Perlentrends kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten en/of afwijkingen in deze informatie en voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie. Fouten en/of afwijkingen in deze informatie kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding. 


Herziening van de gebruiksvoorwaarden 

Perlentrends is te allen tijde gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van deze site aan te passen of te herzien. Indien een of meerdere van de in deze site genoemde voorwaarden niet of niet geheel uitvoerbaar blijken, blijven het overige gedeelte van de voorwaarden c.q. de overige voorwaarden van deze site onverminderd van kracht. Door gebruik te maken van deze site accepteert u alle wijzigingen en herzieningen.